با توجه به تعليق روابط سياسي و فرهنگي دو كشور ايران و كانادا سايت رايزني فرهنگي غير فعال مي‌باشد